Afskediget på grund af fedme

I slutningen af 2020 afsagde Vestre Landsret dom i en sag omhandlende, hvorvidt en dagplejer var blevet afskediget på grund af overvægt. Afskedigelsen var muligvis i strid med forskelsbehandlingsloven på grund af medarbejderens svære overvægt. Dagplejeren var efter mange års arbejde hos den pågældende kommune blevet opsagt med den begrundelse, at antallet af børn i kommunen var faldet.

Forskelsbehandlingsloven

Det følger af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver hverken direkte eller indirekte må forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger, jf. lovens § 2. Forskelsbehandlingen må blandt andet ikke ske på grund af en medarbejders eller ansøgers handicap, jf. lovens § 1. Svær overvægt kan efter en konkret vurdering betegnes som dette. Dette blev klarlagt i en tidligere præjudiciel forelæggelse af en anden sag for EU-domstolen tilbage i 2014. EU-domstolen kom i sagen frem til, at svær overvægt kan udgøre et handicap. Dette hvis overvægten medfører en begrænsning som følge af fysiske, mentale eller psykiske skader, som kan hindre medarbejderen i fuldt og effektivt at deltage på lige fod med andre medarbejdere. Begrænsningerne skal ligeledes være af længere varighed. Hvis den diskriminerede kan påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at den pågældende er blevet forskelsbehandlet, rykker bevisbyrden sig over på arbejdsgiveren, som må bevise, at forskelsbehandlingen ikke er sket.

Landsrettens resultat og begrundelse

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Altså at medarbejderen ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at medarbejderen var blevet forskelsbehandlet. Medarbejderen var altså ikke blevet afskediget på grund af overvægt. Derfor var afskedigelsen ikke i strid med forskelsbehandlingsloven. Dette begrundede byretten med, at medarbejderen ikke havde været forhindret i at udføre sit arbejde på lige fod med de andre. Samt at arbejdsgiveren ikke havde opfattet medarbejderen som handicappet, og at opsigelsen var driftsmæssigt begrundet.

Hvad viser dommen?

Dommen viser, at svær overvægt ikke i sig selv udgør et handicap efter forskelsbehandlingsloven. Overvægt kan dog udgøre et handicap, hvis det medfører en sådan begrænsning hos den ansatte, at denne ikke kan udføre sit arbejde fuldt og effektivt på lige fod med sine medarbejdere. Dertil skal begrænsningen være af lang varighed. Hvis man som arbejdsgiver har ansatte, hvis overvægt kan udgøre et handicap, anbefales det, at man er opmærksom på dette. Der er i forskelsbehandlingsloven en pligt for arbejdsgiveren til at iværksætte tilpasningsforanstaltninger, jf. lovens § 2a. Det er dog begrænset, hvad en arbejdsgiver kan blive pålagt. For eksempel har en arbejdsgiver ikke en pligt til at oprette helt nye stillinger til den handicappede. Hvis en arbejdsgiver påtænker at afskedige en stærkt overvægtig ansat, kan arbejdsgiveren med fordel udarbejde et vurderingsskema inden opsigelsen af den pågældende medarbejder. Dette kan bruges som bevis for den saglige afskedigelse.

Læs mere om ansættelsesret her.

Står du og mangler afklaring i forhold til en specifik sag, angående en påtænkt afskedigelse af en ansat eller andet, står vi klar til at hjælpe

Alexander Høy
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: alexander@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.