Forretningsbetingelser – Raadgiver.dk ApS

Nedenfor kan du læse vores forretningsbetingelser.

Følgende forretningsbetingelser er gældende med mindre andet angives skriftligt

Forretningsbetingelser for CVR nr.: (DK)37550329

1.        Honorar

1.1   Raadgiver.dk ApS (herefter benævnt ”Raadgiver.dk”) henvender sig til erhvervsdrivende, hvorfor at alle oplyste priser er eksklusiv moms.

1.2   Klienten betaler opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer (heriblandt, men ikke begrænset til, Erhvervsstyrelsens gebyrer), rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter ud over honoraret.

1.3   Ved alle former for ydelser præsteret af Raadgiver.dk ApS faktureres der efter medgået tid, medmindre andet er skriftligt aftalt. Raadgiver.dk er berettiget til at afrunde tidsforbruget op til nærmeste kvarter.

2.        Ydelsen

2.1   Raadgiver.dk forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret erhvervsjuridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

2.2   Raadgiver.dks ydelser kan omfatte en enkeltstående ydelse såvel som løbende ydelser. Raadgiver.dk og klienten aftaler løbende den erhvervsjuridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.

2.3   Når ydelsen er leveret i overensstemmelse med det aftalte, ophører aftalen imellem Raadgiver.dk og klienten.

2.4   Klienten såvel som Raadgiver.dk kan til enhver tid opsige aftale om løbende ydelse med 30 kalenderdages skriftligt varsel.

2.5   Raadgiver.dk kan til enhver tid opsige aftalen uden varsel, såfremt at der konstateres forhold, der strider imod de forpligtelser og regler, som Raadgiver.dk er underlagt.

2.6   Såfremt punkt 2.5 finder sted, er Raadgiver.dk berettiget til at opkræve honorar og omkostninger som følge af aftalens pludselige ophør. Heriblandt, men ikke begrænset til, omkostninger til underleverandører, udlæg m.v.

2.7   Såfremt ydelsen ikke betales rettidigt, opsiges aftalen automatisk. Aftalen kan herefter genoptages ved Raadgiver.dks skriftlige bekræftelse.

2.8   Raadgiver.dk opbevarer alle sagsakter i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning ved klientens anfordring.

2.9   Raadgiver.dk er berettiget til at anvende underrådgivere til udførelse af Raadgiver.dks ydelse.

3.        Fakturering og betaling

3.1   Raadgiver.dk fakturerer månedsvis bagud, eller efter at den aftalte ydelse er præsteret. Større eksterne omkostninger kræves dog som udgangspunkt forudbetalt.

3.2   Betalingsvilkår er 8 kalenderdage.

3.3   Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 2,00%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.

3.4   Ved betaling efter forfald er Raadgiver.dk berettiget til at pålægge et kompensationsgebyr på kr. 310,00.

4.        Selskabsstiftelse

4.1   Ved selskabsstiftelser, hvori kapitalgodkendelse er påkrævet, forudsættes det, at klientens bank kan godkende kapitalen ved stiftelsen. Som et alternativ kan Raadgiver.dks samarbejdspartner ekspedere godkendelsen af kapitalen mod betaling af et særskilt gebyr.

4.2   Viser det sig, at kapitalen ikke kan godkendes, er Raadgiver.dk berettiget til at opkræve 80% af beløbet for det bestilte arbejde som godtgørelse for det allerede udførte arbejde.

5.        Hvidvask og persondata

5.1   Raadgiver.dk er underlagt hvidvasklovens regler og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten efter reglerne i denne lov.

5.2   Identitetsoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven behandles alene med henblik på forebyggelse af hvidvask eller finansiering af terrorisme.

5.3   Raadgiver.dk behandler i forbindelse med rådgivning og andre ydelser til klienter personoplysninger i en række tilfælde. Herom henvises der til Raadgiver.dks gældende privatlivspolitik, som forefindes her: https://raadgiver.dk/privatlivspolitik/

6.        Fortrolighed og kommunikation

6.1   Alle ikke-offentlige informationer om arbejdet, som Raadgiver.dk har udført for klienten, betragtes som fortroligt. Alle ansatte hos Raadgiver.dk er pålagt tavshedspligt.

6.2   Klienten accepterer, at kommunikation sker elektronisk via eksempelvis, men ikke begrænset til, e-mailkorrespondance, elektroniske kommunikationssystemer m.v. Hver part er ansvarlig for at beskyttelse af egne systemer, systemadgange m.v., og parterne accepterer de hermed forbudne risici.

6.3   Ved elektronisk kommunikation fralægger Raadgiver.dk sig al ansvar for virus, forsinkelse, ødelæggelser, uretmæssig overvågning, uautoriserede ændringer, forfalskninger og/eller andre forhold som følge herfra.

7.        Markedsføring

7.1   Raadgiver.dk er berettiget til at benytte klientens logo og eventuelle udtalelse om Raadgiver.dk i marketingsøjemed.

7.2   Når en opgave, hvor Raadgiver.dk har medvirket som rådgiver, er afsluttet og i øvrigt er offentligt kendt, er Raadgiver.dk berettiget til at bruge den som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng.

8.        Forsikring og ansvar

8.1   Raadgiver.dk, herunder alle ansatte, er dækket af en professionel rådgiveransvarsforsikring. Raadgiver.dks erstatningsansvar er i alle tilfælde begrænset til et maksimum på 5 mio. danske kroner. Eventuelle øvrige krav kan reducere dækningsmaksimum.

8.2   Erstatningsansvar for ethvert tab gælder kun direkte tab, hvorfor Raadgiver.dk på intet tidspunkt kan holdes ansvarlig for driftstab eller indirekte tab (herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, tab af data, avancetab, goodwill m.v.). Erstatningsansvaret omfatter udelukkende rådgivning og ydelser, som er ydet af ansatte i Raadgiver.dk. Af forsikringsmæssige årsager kan Raadgiver.dk aldrig stille nogle former for garantier

8.3   Raadgiver.dk kan ikke blive erstatningsansvarlig for tab, der skyldes fejl og mangler i det af klienten leverede materiale.

8.4   Raadgiver.dk fralægger sig alt ansvar som følge af tab, der skyldes klientens egne handlinger eller undladelser, uanset om disse er baseret på Raadgiver.dks ydelse eller ej.

8.5   Raadgiver.dk hæfter ikke for eventuelle fejl begået af eksterne rådgivere, som Raadgiver.dk har henvist klienten til, ligesom Raadgiver.dk ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Raadgiver.dk efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

8.6   Raadgiver.dk yder ikke skattemæssig eller finansiel rådgivning, hvorfor enhver klient opfordres til at søge professionel rådgivning vedrørende dette andetsteds.

9.        Ophavsrettigheder

9.1   Klienten har brugsret til det af Raadgiver.dk udarbejdede materiale. Ophavsretten og eventuelle andre immaterielle rettigheder tilhører Raadgiver.dk.

10.      Tvister

10.1   Raadgiver.dk ønsker altid at løse eventuelle tvister i dialog med vores klienter. Hvis det skulle ske, at dialog ikke skaber en løsning på en tvist, vil forhandlingen foregå ved at begære mediation. Mediator udpeges af Danske Mediatoradvokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V. Såfremt at tvisten ikke løses ved mediation skal tvisten løses ved de ordinære domstole. Alle tvister er underlagt dansk ret.

Spørgsmål?

Har du nogle spørgsmål til vores forretningsbetingelser, så er du meget velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger under kontakt