Forretningsbetingelser – Raadgiver.dk ApS

Nedenfor kan du læse vores forretningsbetingelser.

Følgende forretningsbetingelser er gældende med mindre andet angives skriftligt

Forretningsbetingelser for CVR nr.: (DK)37550329

1.        Honorar

1.1   Disse forretningsbetingelser for Raadgiver.dk ApS er gældende for al kommunikation og alle vores ydelser, medmindre andet er aftalt skriftligt.

1.2   Raadgiver.dk ApS’ ydelser kan omfatte en enkeltstående ydelse såvel som løbende ydelser.

1.3   Raadgiver.dk ApS henvender sig til erhvervsdrivende, hvorfor at alle oplyste priser er eksklusiv moms.

1.4   Ved alle former for rådgivning og konsulentydelser faktureres der efter medgået tid, medmindre andet er skriftligt aftalt. Tidsforbruget afrundes til nærmeste kvarter.

1.5   Eksterne gebyrer og udlæg (heriblandt, men ikke begrænset til, Erhvervsstyrelsens gebyrer) er ikke inkluderet i de oplyste priser. Disse omkostninger skal afholdes af klienten og vil blive faktureret særskilt.

2.        Ydelsen

2.1   Når ydelsen er leveret i overensstemmelse med det aftalte, ophører aftalen imellem Raadgiver.dk ApS og klienten.

2.2   Klienten såvel som Raadgiver.dk ApS kan til enhver tid opsige aftale om løbende ydelse med 30 kalenderdages skriftligt varsel.

2.3   Raadgiver.dk ApS kan til enhver tid opsige aftalen uden varsel, såfremt at der konstateres forhold, der strider imod de forpligtelser og regler, som Raadgiver.dk ApS er underlagt.

2.4   Såfremt punkt. 2.3. finder sted, er Raadgiver.dk ApS berettiget til at opkræve honorar og omkostninger som følge af aftalens pludselige ophør. Heriblandt, men ikke begrænset til, omkostninger til underleverandører, udlæg m.v.

2.5   Såfremt ydelsen ikke betales rettidigt, opsiges aftalen automatisk. Aftalen kan herefter genoptages ved Raadgiver.dk ApS’ skriftlige bekræftelse.

3.        Betaling

3.1   Betalingsvilkår er 8 kalenderdage.

3.2   Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 2,00%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.

3.3   Ved betaling efter forfald er Raadgiver.dk ApS berettiget til at pålægge et kompensationsgebyr på kr. 310,00.

4.        Selskabsstiftelse

4.1   Ved selskabsstiftelser, hvori kapitalgodkendelse er påkrævet, forudsættes det, at klientens bank kan godkende kapitalen ved stiftelsen. Som et alternativ kan Raadgiver.dk ApS’ samarbejdspartner ekspedere godkendelsen af kapitalen mod et gebyr.

4.2   Viser det sig, at kapitalen ikke kan godkendes, er Raadgiver.dk ApS berettiget til at opkræve 80% af beløbet for det bestilte arbejde som godtgørelse for det allerede udførte arbejde.

5.        Henvisningsprogram

5.1   Raadgiver.dk ApS’ henvisningsprogram er en ordning for eksisterende klienter, der giver disse mulighed for at opnå rabat på deres næste rådgivningsydelse hos Raadgiver.dk ApS.

5.2   Der gives en fast rabat på 300 kr. ekskl. moms, der kan anvendes til det næste køb. Rabatten er kun gældende én gang pr. henvist klient.

5.3   Der kan kun anvendes en henvisningsrabat pr. købte ydelse.

5.4   Rabatten gives til både henviser og den henviste klient.

5.5   I tilfælde af at den henviste klient køber mere, end hvad rabatten dækker, er rabatten for henviseren først gældende, når den henviste klient har betalt den pågældende faktura.

5.6   Den opnåede rabat kan kun benyttes til ydelser hos Raadgiver.dk ApS.

5.7   Raadgiver.dk ApS forbeholder sig retten til at bestemme, hvilke services den udstedte rabat kan anvendes til.

5.8   Rabatten kan ikke overdrages.

6.        Persondata

6.1   Raadgiver.dk ApS’ gældende privatlivspolitik forefindes her: https://raadgiver.dk/privatlivspolitik/

7.        Fortrolighed og kommunikation

7.1  Alle informationer om arbejdet, som Raadgiver.dk ApS har udført for klienten, betragtes som fortroligt. Alle ansatte hos Raadgiver.dk ApS er pålagt tavshedspligt. Raadgiver.dk er berettiget til at benytte klientens logo og eventuelle udtalelse om Raadgiver.dk ApS i marketingsøjemed, med mindre andet aftales skriftligt.

7.2   Klienten accepterer, at kommunikation sker elektronisk via eksempelvis, men ikke begrænset til, e-mail korrespondance, elektroniske kommunikationssystemer m.v. Hver part er ansvarlig for at beskyttelse af egne systemer, systemadgange m.v., og parterne accepterer de hermed forbudne risici.

7.3   Ved elektronisk kommunikation fralægger Raadgiver.dk ApS sig al ansvar for virus, forsinkelse, ødelæggelser, uretmæssig overvågning, uautoriserede ændringer, forfalskninger og/eller andre forhold som følge herfra.

8.        Forsikring og ansvar

8.1   Raadgiver.dk ApS, herunder alle ansatte, er dækket af en professionel rådgiveransvarsforsikring. Raadgiver.dk ApS’ erstatningsansvar er i alle tilfælde begrænset til et maksimum på 5 mio. danske kroner. Eventuelle øvrige krav kan reducere dækningsmaksimum.

8.2   Erstatningsansvar for ethvert tab gælder kun direkte tab, hvorfor Raadgiver.dk ApS på intet tidspunkt kan holdes ansvarlig for driftstab eller indirekte tab (herunder eksempelvis, men ikke begrænset til, tab af data, avancetab, goodwill m.v.). Erstatningsansvaret omfatter udelukkende rådgivning og ydelser, som er ydet af ansatte i Raadgiver.dk ApS. Af forsikringsmæssige årsager kan Raadgiver.dk ApS aldrig stille nogle former for garantier.

8.3   Raadgiver.dk ApS kan ikke blive erstatningsansvarlig for tab, der skyldes fejl og mangler i det af klienten leverede materiale.

8.4   Raadgiver.dk ApS fralægger sig alt ansvar som følge af tab, der skyldes klientens egne handlinger eller undladelser, uanset om disse er baseret på Raadgiver.dk ApS’ ydelse eller ej.

8.5   Raadgiver.dk ApS yder ikke skattemæssig rådgivning, hvorfor enhver klient opfordres til at søge professionel rådgivning vedrørende dette andetsteds.

9.        Ophavsrettigheder

9.1   Klienten har brugsret til det af Raadgiver.dk ApS udarbejdede materiale. Ophavsretten og eventuelle andre immaterielle rettigheder tilhører Raadgiver.dk ApS.

10.      Tvister

10.1   Raadgiver.dk ApS ønsker altid at løse eventuelle tvister i dialog med vores klienter. Hvis det skulle ske, at dialog ikke skaber en løsning på en tvist, vil forhandlingen foregå ved at begære mediation. Mediator udpeges af Danske Mediatoradvokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V. Såfremt at tvisten ikke løses ved mediation skal tvisten løses ved domstolene. Alle tvister er underlagt dansk ret.

Spørgsmål?

Har du nogle spørgsmål til vores forretningsbetingelser, så er du meget velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger under kontakt