En længere række nye regler træder i kraft d. 1 juli 2023 i lov om ansættelsesbeviser, har du styr på de nye ansættelsesforhold, dine medarbejdere har ret til?
Baggrunden for lovændringerne er en forpligtelse for implementering i dansk ret af bestemmelserne fra arbejdsvilkårsdirektivet fra EU-retten.

Tidsfrist for væsentlige forhold i kontrakten er sænket til 7 dage

Tidligere skulle arbejdsgiver oplyse lønmodtager om alle væsentlige vilkår for ansættelsen indenfor en måned efter ansættelsesforholdet er påbegyndt, denne grænse er nu sat ned til 7 dage.

Væsentlige vilkår er f.eks.
• Arbejdsgiverens eller virksomhedens identitet /CVR-nr., adresse, telefonnummer, e-mail osv.)
• Medarbejderens identitet (navn, adresse, telefon, CPR-nr.)
• Betaling til medarbejderen (konto- og registreringsnummer)
• Ansættelsesforholdets starttidspunkt og varighed hvis ansættelsen er tidsbegrænset
• Stillingsbetegnelse eller titel til medarbejderne, samt dens primære opgaver
• Arbejdsstedets adresse
• Tidsrummet for arbejdstiden samt timeantal pr. uge/måned
• Medarbejderens løn samt pensions- og bonusaftale
• Hvorvidt ferieloven finder anvendelse
• Sygdomsfravær, tidsrum og hvor der kan meldes syg samt regulering ved barselsfravær
• Opsigelse samt evt. prøveperiode
• Interne forhold på arbejdspladsen til f.eks. uniform, rygning, alkohol osv. Samt eventuel personalehåndbog
• Fortrolighed og loyalitet (evt. konkurrence og kunde klausuler)
• Lov og værneting for ansættelsesforholdet.

Ikke-væsentlige forhold er f.eks. opsigelsesvarsler, ferierettigheder, ret til efteruddannelse og brugervirksomheders oplysninger ved vikaransættelser.
Hos Raadgiver.dk anbefaler vi naturligvis at forelægge en ansættelseskontrakt hurtigst muligt inden for 7-dages fristen, hvor alle forholdene er nævnt både væsentlige og ikke-væsentlige.

Kontrakt på ansættelsesforhold

Frem til d. 1. juli 2023 er maksimumtimegrænsen på 8 timer ugentligt, før arbejdsgiver skal sikre en ansættelseskontrakt på ansættelsesforholdet med medarbejderen.
Men efter de nye regler, vil medarbejdere på kun 3 ugentlige timer og op efter, skulle have udarbejdet en ansættelseskontrakt på ansættelsesforholdet med arbejdsgiver.

5 omsorgsdage årligt

En lønmodtager har ret til omsorgsorlov i 5 arbejdsdage pr. kalender år, hvor virksomheden dog ikke er forpligtet til at udbetale løn til medarbejderne, hvis denne tager omsorgsorlov.
Modsat ferie vil retten til ikke afholdt omsorgsorlov bortfalde ved årsskiftet, og der tildeles i denne forbindelse 5 nye omsorgsorlovs-dage.
Hvem man kan sørge for, og hvad omsorgsdagene indebærer bliver ydermere stadfæstet ved lov, og omsorgsdage defineres i lovens § 1 a ved ”at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle, partner eller en person der bor i samme husstand som lønmodtagere, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.”

Prøvetid:

Ved en nyansættelse vil der oftest stilles en prøveperiode, hvor ansættelsesforholdet kan bringes til ophør ved en kortere opsigelsesvarsel for begge parter.
Ved lovændringen til juli, kan denne prøveperiode ikke overstige 6 måneder, før ansættelsesforholdets almindelige opsigelsesfrister træder i kraft.
Er der tale om en tidsbegrænset ansættelse, må prøveperioden ikke overskride ¼ af ansættelsesperioden.
Er lønmodtageren funktionær efter funktionærlovens § 1, vil funktionærloven dog gå forud for denne ændring.

Retten til bierhverv

En arbejdsgiver har før kunne aftale i ansættelseskontrakten rimeligt indskrænkende, at arbejdsgiver skal give samtykke til et hvert bierhverv som lønmodtageren måtte have eller søge.
Ved lovændringen pr 1. juli 2023 er det i stedet arbejdsgiverens ret der indskrænkes, for denne kan ikke længere hindre medarbejdere i at tage arbejde hos andre arbejdsgivere, eller på en anden måde behandle medarbejderen ugunstigt, medmindre beskæftigelsen er uforenelig med det bestående ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren. Dvs. at der skal foretages en konkret vurdering, hver gang en medarbejder er i eller søger bierhverv.

Har du spørgsmål til lovændringen? Eller har du andre erhvervsjuridiske problemstillinger er du mere end velkommen til at kontakte os eller booke et gratis online møde

Alexander Høy
Erhvervsjurist
Raadgiver.dk ApS
Telefonnummer: +45 71 99 06 10
E-mail: alexander@raadgiver.dk

Vil du opdateres omkring erhvervsjuridisk lovgivning? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder.